🛎اطلاعیه نشست هدیه نقد (۵)
سلسله نشست‌های علمی نقد مقالات

🏷 با موضوع: موارد تعلق خمس مستفاد از کریمه ۴۱ سوره مبارکه انفال

👤ارائه دهنده: آقای سید محمدرضا علوی
🔎ناقدان: آقایان سید محمدحسین محمودی و عبدالکریم یوسفی
💡استاد داور: استاد حسین لطیفی (زید عزه)

🕰 دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳؛ ساعت ۱۸

📌مکان: سالن علامه حلی(ره)

🙏از عموم طلاب پایه ۴ به بالا جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می‌آید.

🎁 به طلاب پایه چهارم، پنجم و ششم حاضر در جلسه ۲ امتیاز و در صورت ارائه گزارش جلسه ۲ امتیاز دیگر جهت ثبت در کارنامه پژوهشی اختصاص می‌یابد.

📚کانون فقه و اصول- معاونت پژوهش مدرسه شهیدین(ره)

 

چکیده مقاله:
مدلول واژه غنمتم در کریمه ۴۱ سوره انفال در یک تقسیم بندی کلی در معنای غنیمت جنگی یا معنایی اعم با دایره شمول متفاوت استظهار شده است؛ دایره شمول مدلول این واژه، تعیین کننده دایره متعلق وجوب مستفاد از این خطاب است؛ این پژوهش به دنبال بررسی شواهد زبانی، فرهنگی معتبر از رهگذر واژه شناسی، بررسی بافت درون و برون متن و توجه به تفسیرهای نخستین است تا با نزدیک شدن به فضای گفتمانی، زبانی عصر نزول استظهار نخستین مخاطبان وحی را بازسازی نماید؛ سپس با فرض اجمال نص وظیفه مکلف در وادی امتثال را بررسی نموده و در پایان به عنوان نتیجه گیری اثبات می‌شود که حداقل در وادی امتثال وجوب تخمیس اموال غیر از غنائم جنگی مستفاد از سنت و وجوب تخمیس غنائم جنگی مستفاد از کتاب است.

 

دانلود مقاله

نظر شما ۰ نظر

captcha