مسؤول: آقای یگانه

ساعات پخش غذا:

ناهار: از نماز عصر تا ساعت 14

شام: از نماز عشا تا ساعت 20

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha