1. استفاده از پارکینگ، مخصوص طلاب فعلی مدرسه است. وسایل افراد دیگر، حکم مجهول المالک داشته و به بیرون از مدرسه منتقل می‌شود.

2. طلاب فعلی مدرسه برای استفاده از پارکینگ باید ثبت نام کرده و پلاک مخصوص پارکینگ را نصب نمایند. وسایل بدون پلاک، حکم مجهول المالک خواهند داشت.

3. هر موتور سیکلت باید در مکان اختصاصی خود که با شماره مشخص شده است، پارک نماید.

4. هر دوچرخه باید در مکان تعیین شده برای دوچرخه ها پارک کند.

5. پارک دوچرخه در مکان موتور سیکلت و بلعکس ممنوع است.

6. با وسایلی که در مسیر رفت و آمد یا مناطق ممنوع پارک کرده اند، برخورد می‌شود.

7. در پارک موتور، الزاما از جک دوپا استفاده شود. استفاده از جک کناری ممنوع است.

8. افرادی که قصد استفاده از وسیله نقلیه خود را ندارند، آن را به بیرون از مدرسه یا به انبار منتقل نمایند.

9. پارک هرنوع وسیله‌ای در بخش مخصوص وسائل نقلیه کارمندان ممنوع است.

10. لطفا به علائم و مقررات نصب شده، توجه کافی کنید.

11. در نظم و نظافت پارکینگ کوشا باشید.

12. در صورتی که نسبت به مقررات پارکینگ، تخلفی صورت گیرد، فقط و فقط مسؤول مربوطه، اقدام به صدور اخطار کتبی و نصب آن روی وسیله نقلیه می‌کند و بعد از دو اخطار کتبی، وسیله نقلیه توقیف می‌شود.

 

مسئول پارکینگ: آقای سجاد شهامت

 

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha